Odborní hosté a přednášející

 

Mgr. Kateřina Cilečková   (Fakulta sociálních studií OU)

 • Téma: NOZ – svéprávnost
 • Právník se zaměřením na civilní právo, od roku 2009 odborná asistentka na Fakultě sociálních studií OU, dlouhodobě se věnuje poradenství v sociálních službách, aktuálně ve Sdružení sociálních asistentů, z.s. a Nové šanci, z.s.. „Občanský zákoník účinný od 1.ledna 2014 přizpůsobil právní úpravu svéprávnosti fyzických osob mezinárodním závazkům České republiky, a to zejména Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Toto pojetí posílilo individualizaci soudních rozhodnutí, dává důraz na právo každého člověka samostatně jednat v běžných záležitostech každodenního života a zavedlo podporované rozhodování. Kromě těchto pozitiv s sebou právní úprava přináší i mnoho otázek, na něž reaguje soudní praxe a některé stále na zodpovězení čekají. „

MUDr. Zdeněk Kalvach (gerontolog, internista)

 • Téma: Význam obcí pro ucelenou zdravotně sociální domácí podporu nemocných lidí pečujících rodin
 • je internista, gerontolog a propagátor Systému integrovaných podpůrných služeb (SPIS) pro rodinné pečovatele o dlouhodobě nemocné. Na co upozorňuje ve svém příspěvku “Význam obcí pro ucelenou zdravotně sociální domácí podporu nemocných lidí a pečujících rodin“?„Na problematiku roztříštěnosti, nepřehlednosti, často špatné návaznosti a tím nízké účinnosti i účelnosti služeb poskytovaných v domácím prostředí. Mnozí nemocní zůstávají nepochopení z hlediska funkčních problémů, rizik i možností intervencí, které mnohdy přicházejí pozdě či zůstávají zcela nevyužity. I motivované pečující rodiny mnohdy zůstávají bez potřebných informací, zbytečně improvizují, nevědí, na koho by se mohly obrátit, co by mohly využít, hrozí jim zbytečně syndrom vyhoření. Dlouhodobě se v Česku nepodařilo propojit a uceleně uchopit zdravotně sociální problematiku. Klíčovým aktérem v tomto úsilí se dnes ukazují nikoliv centrálně ministerské rezorty, ale komunitně obce. Sdělení nastiňuje systém integrovaných podpůrných služeb (SIPS) – jeho rozsah a především priority, kterými jsou koordinace, depistáž, dispenzarizace a poradenství. Základním hybatelem SIPS v pozici koordinátora je komunitní sestra či zdravotně sociální pracovník.”

 

MUDr. Michael Samson  (primář psychiatrického oddělení nemocnice Havířov)

 • Téma: Koncepce psychiatrické péče v ČR

 

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.  (Mobilní hospic Ondrášek, lékařská fakulta OU)

 • Téma: Pocity, problémy a potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
 • PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. se ve své vědeckovýzkumné, přednáškové a publikační činnosti věnuje pediatrické oblasti ošetřovatelské péče, paliativní péči a ošetřovatelské diagnostice. Současně působí také jako dětská sestra v Mobilním hospici Ondrášek v péči o děti. „Podle Charty práv dítěte s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním má, mimo jiné, každé dítě a člen rodiny, včetně sourozenců: právo na kulturně vhodnou, emocionální, psychosociální a duchovní podporu vedoucí k saturaci jejich potřeb. Pozornost rodičů i zdravotníků se však soustředí především na nemocné dítě. K volbě vhodných intervencí je nutná identifikace pocitů, problémů a potřeb těchto sourozenců nemocných dětí.  Systematická péče o zdravé sourozence je vzácná. Příspěvek prezentuje pocity, problémy a potřeby sourozenců dětí s život limitujícím onemocněním. Ukazuje také na relevantní intervence multidisciplinárních týmů pečujících o tyto sourozence. Sdělení je opřeno o zjištění z výzkumu pocitů, problémů a potřeb sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí.“

 

Doc., PhDr. Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.  (Mobilní hospic Ondrášek, lékařská fakulta OU)

 • Téma: Využití svépomocných skupin pro podporu klientů po úmrtí blízkého člověka
 • Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. působí na Lékařské fakultě v Ostravě, kde přednáší a propaguje klíčová témata zdravotně-sociální problematiky a etiky pro budoucí lékaře a nelékařské pracovníky. V Mobilním hospici Ondrášek poskytuje poradenství pro pozůstalé. V příspěvku budou prezentovány současné poznatky v oblasti procesu truchlení jako reakce na ztrátu blízkého člověka. Součástí prezentace budou také zkušenosti s využitím svépomocných skupin pozůstalých jako jednoho ze způsobů efektivní podpory.“

 

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.  (odborný garant konference, fakulta sociálních studií)

 • Téma: Systémy podpory neformálních pečujících
 • Odborná garantka konference Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. se v akademické a pedagogické činnosti na Fakultě sociálních studií OU věnuje zdravotně-sociální oblasti a dlouhodobé péči, vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků a je propagátorkou systemického přístupu v sociální práci ve zdravotnictví. Rovněž poskytuje poradenství a supervizi profesionálům (sociálním pracovníkům, zdravotnickým pracovníkům, manažerům a jejich týmům), kteří poskytují pomoc a služby lidem s potřebami na zdravotně-sociálním pomezí.

  INformal!!! Konference o rodinné péči v České republice: „Mým přáním je, aby konference INformal otevřela veřejnou debatu nad problémy, které musí rodinní pečovatelé o dlouhodobě či vážně nemocné řešit, aby zpřístupnila informace a vzájemně propojila různé obory a odborníky, kteří se na různých formách neformální péče a podpory neformálních pečovatelů podílejí. V neposlední řadě, aby vyzvala obce a města k zapojení do řešení a realizace účinné podpory a její dostupnosti pečujícím rodinám.

  Myšlenka uspořádat konferenci na téma podpory neformálních pečovatelů je inspirována aktivitami, které jsou zaměřeny především na pečovatele o (nejen) děti s různými typy postižení. Také pečující rodiny s dlouhodobě nemocným překonávají mnoho překážek a jen jejich vůle postarat se o bližního doma, nestačí. V praktickém životě totiž chybí dostatek informací o neformální čili rodinné péči a neinstitucionálních forem pomoci pečovatelům, kteří pečují o své nemocné blízké. Některé nemoci jsou náhlé s rychlou progresí, jiné vleklé s postupně se zhoršující prognózou. Je nutné myslet na nemoci duševní a zátěž, která je na všechny pečující rodiny a blízké kladena. Proto by odborníci příbuzných oborů, ošetřující lékaři i zástupci obcí měli být informováni o možnostech a službách, které pečující rodiny mohou využívat. Konference není jedinou aktivitou, kterou chce Fakulta sociálních studií OU podpořit řešení otázek rodinné péče o dlouhodobě nemocné. Výzkumný tým fakulty připravuje projekty v oblasti neformální péče. Vítám dotazy či možnosti spolupráce na emailu iva.kuznikova@osu.cz“.

 

Mgr. Michal Mariánek  ( Náměstek primátora)

 • Téma: Činnost města ve prospěch rodin, návrh koncepce rodinné politiky města Ostrava

 

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová  (MPSV)

 • Téma: Strategie rozvoje sociálních služeb do roku 2025

 

MUDr. Regina Slámová  (lékařka, Hospic sv. Alžběty v Brně)

 • Téma: Role lékaře v podpoře pečujících
 • Začínala jsem jako internista v městské nemocnici v Brně. Nyní již přes 10

  let pracuji jako lékař v Hospici sv. Alžběty v Brně. Dříve v lůžkovém hospici, nyní v Domácím hospici Tabita a Ambulanci paliativní medicíny. Součástí mé práce je léčba symptomů, které přináší nevyléčitelná nemoc,

  psychická podpora nemocných a také edukační a psychická podpora pečujících.  Naše činnost je užitečná také proto, že pracujeme v multiprofesním týmu. Do tohoto týmu patří z určitého úhlu pohledu i pečující. Nemocný je velmi potřebuje a i oni jsou zasaženi trápením a ztrátami, které přináší nemoc jejich blízkého. Proto je důležité zvláštně nemocným s nevyléčitelným onemocněním, nabízet komplexní péči, do které patří i podpora jejich blízkých.

  Jaká je role ošetřujícího lékaře u nemocných s nevyléčitelným onemocněním?  Jaká je role lékaře v hospicové péči, v ambulanci paliativní medicíny? Jaká je role lékaře v domácím hospici? Ošetřující lékař by měl nabídnout nemocnému nejen řešení či úlevu od aktuálních tělesných potíží, ale sdílet s nemocným i reálnou dlouhodobou perspektivu nemoci. Některé nemoci přináší navzdory omezení a postižení relativně dlouhý život, některé nemocnému zkrátí život velmi citelně. Obě situace ale přináší novou životní situaci pro nemocné i jejich blízké. Nemocní se potřebují vyrovnat nejen s fyzickými potížemi, ale i omezeními, závislostí na druhém člověku, jinými potřebami k zajištění života, v neposlední řadě i zpracovávat nepřízeň osudu.  To vše totiž ovlivňuje to, jak nemocný nemoc snáší, jak se s ní vyrovnává, jak moc ho tíží.  Tuto cestu jde se svými blízkými, kteří mu jsou oporou. Ošetřující lékař by měl byt nemocnému nablízku jako odborník. Co to znamená? Měl by na nemocného pohlížet jako na člověka v kontextu jeho života a tedy i poskytnout informace a podporu jeho blízkým.“

   

  Projekt Diakonie ČCE – „Pečuj doma“

 

Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.  (fakulta sociálních studií OU, fakultní nemocnice Ostrava)

 • Téma: Syndrom vyhoření u neformálních pečujících
 • působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě jako odborná asistentka pro oblast studia v dlouhodobé zdravotně sociální péči. Současně pracuje jako všeobecná sestra ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Je obecně známo, že se syndrom vyhoření objevuje u pomáhajících profesí, které jsou charakterizovány vysokou náročností a intenzivním kontaktem s lidmi. Nicméně dlouhodobě pečující rodinný příslušník je ohrožen syndromem vyhoření stejně jako profesionální pečovatel. Předkládaný příspěvek prezentuje poznatky týkající se syndromu vyhoření u neformálních pečujících, jejich možnou prevenci, diagnostiku a také determinanty zátěže, které vedou k poruše duševní i tělesné rovnováhy u neformálních pečujících. Prezentované poznatky jsou získány na základě analýzy českých a zahraničních studií.“

 

Veronika Janošková  (Diakonie ČCE)

 • Workshop: Projekt Diakonie ČCE
 • Mgr. Veronika Janošková pracuje v Poradně pro pečující ve středisku Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí.

  Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí Jedním ze zásadních cílů organizace je od počátku její existence pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat doma, nemuseli odejít do ústavního zařízení a zůstala jim zachována přiměřená kvalita života. V současné době nabízí tyto služby: Poradna pro pečující, pečovatelská služba, osobní asistence, ošetřovatelská služba, mobilní hospic, denní stacionář, chráněné bydlení, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení.

  „Pečuj doma – Podpora laických pečujících je projekt Diakonie ČCE, který je zaměřený na podporu laickým pečujícím. Nositelem celé myšlenky je pan Antonín Hošťálek. Projekt vznikl jako reakce na malou podporu pečujících, kterým chyběly informace, ale i psychická opora při zvládání náročné péče. Cílem projektu je dát pečujícím možnost získat potřebné informace, naučit se, jak péči zvládat a být jim psychickou oporou.“

 

„ Canisterapie v domácí péči“

Organizace Podané ruce, z. s. byla založena 12. 4. 2000 za účelem CANISTERAPIE (CT) – použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě osob s mentálním, fyzickým či sociálním handicapem. Je průkopníkem canisterapeutické formy pomoci v Moravskoslezském kraji. Organizace má svou centrálu ve Frýdku-Místku a praktické letité zkušenosti jsou její cennou devizou mezi poskytovateli CT služby a rozhodujícím faktorem pro nové žadatele. „Dobrovolnický program canisterapie můžeme definovat jako netradiční terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Organizace byla s ideou pomáhat prostřednictvím speciálně vedených a testovaných psů potřebným založena a úspěšně funguje již 17 let. Je oprávněna pořádat Povahové testy CT psa za účelem výběru vhodných psů. Realizuje odborné semináře pro nové dobrovolníky a veřejnost.“

Bc. Helena Fejkusová, zakládající členka nestátní neziskové organizace Podané ruce, z. s., ředitelka projektu osobní asistence. Své teoretické i praktické zkušenosti předává na seminářích i konferencích se sociální a zdravotnickou problematikou. Školí pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky, canisterapeuty. Publikuje v odborných kynologických periodicích. Se svými testovanými psy praktikuje canisterapii u dětí s poruchami autistického spektra, s kombinovaným postižením, u dospělých s mentálním a smyslovým onemocněním.

Monika Olbrechtová – je jednou za zakládajících členek neziskové canisterapeutické organizace „Podané ruce, z. s.“ Je její místopředsedkyní a již osmým rokem pracuje v pozici koordinátora canisterapeutické služby. Aktivně se canisterapii věnuje od roku 1999, kdy absolvovala první zkoušky se svou fenkou Jenny plemene SHI-TZU. V současné době je její neodmyslitelnou parťačkou fenka Keily – Border kolie a jako canisterapeutický tým zajišťují canisterapie převážně u seniorů.

 

 

Bc. Marta Machová  (lektorka, Česká alzheimerovská společnost)

 • Workshop: “Pečující osoba, aneb kdo je tady vlastně profesionál?”
 • „ Pečující osoba, aneb kdo je tady vlastně profesionál?“

  Bc. Marta Machová je lektorka, konzultantka ČAS a vedoucí střediska Slezské diakonie SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem. Zde je také Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (ČAS). Participovala na projektu „Dny paměti“, který byl  zaměřen na časný záchyt Alzheimerovy choroby formou testů paměti (ACE-R, GDS…). „Workshop bude zaměřen na správné zásady v komunikaci s rodinným pečujícím, na jeho pocity, potřeby v jednotlivých stádiích demence jeho blízkého, na přístupy podporující důstojnost. Dále budou účastníci seznámeni s výstupy kurzu pro pečující (pořádá Charita Ostrava), budeme společně sdílet praxi z našich sociálních a zdravotních služeb.

   

Mgr. Veronika Duračková  (sociální pracovnice, Mobilní hospic Ondrášek)

 • Workshop: Komunikace v sociální práci s rodinami dlouhodobě nemocných dětí
 • je sociální pracovnice s dlouhodobou praxí v Mobilním hospici Ondrášek, kde získala bohaté zkušenosti a dovednosti v práci s rodinami dlouhodobě nemocných dětí. „Workshop je zaměřen na seznámení s rolí sociálního pracovníka v rodině s umírajícím dítětem, s nabízenými službami (poradenstvím, mediační službou, doprovázením, krizovou intervencí). Seznámení s tím, jak se na rozhovor připravit, jak pracovat s vlastními emocemi a jak přenášet informace do multidisciplinárního týmu. Jednotlivé oblasti budou prezentovány na kazuistikách.“